Inicio > Transparencia e goberno aberto

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno ten por obxecto regular a transparencia e a publicidade na actividade pública, garantir o dereito da cidadanía a acceder á información pública así como regular os mecanismos de bo goberno e o control da actividade dos altos cargos do sector público autonómico galego.

RETEGAL en cumprimento das directrices elaboradas pola Xunta de Galicia publica no seu apartado dedicado á Transparencia e Goberno Aberto toda a información relativa aos aspectos institucionais, xurídicos, económicos, en materia de persoal, patrimonial, e de contratación, así como no tocante ás relacións coa cidadanía.

Ligazóns de interese